Thumb 4f73571012b27c454027f8993570ce9c2c2f8e9e
This is the fundraising page of Joost
Normal c011d0c789b0fa6674fb9a84f8aa2964d6b969b0
€ 250 raised
€ 250 My goal
100% Reached
Fundraising page closed

Voor mijn Masterscriptie ga ik onderzoek doen aan de Stanford University naar Aorta Dissectie type B, een levensbedreigende hartaandoening. Gedurende mijn project zal ik door middel van CT data gaan bepalen wat indicaties zullen zijn voor eventuele late complicaties bij patiënten die leiden aan een aorta dissectie. Hierdoor zullen patiënten in de toekomst een meer gepersonaliseerd en gestandaardiseerd behandeld kunnen worden.