Knowledge has a beginning but no end. Alke Veltman

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 8fff9e7016b5be5b3f11c13d498b906976ef5694 Armoede en onderwijs: dicht de kloof De kloof tussen arm en rijk wereldwijd is groter dan ooit, blijkt uit recent onderzoek van Oxfam Novib. Nog geen dertig miljardairs bezitten samen net zoveel als de armste helft van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen. En, waar het vermogen van die miljardairs jaarlijks flink stijgt, daalt dat van de armsten.  Zo’n extreme ongelijkheid heeft negatieve gevolgen, sociaal, economisch en politiek, stelt Oxfam Novib.   Hoe kun je die groeiende ongelijkheid tegengaan? ‘Onderwijs speelt een heel grote rol’, vertelt econoom Petros Milionis. Samen met Mariko Klasing doet hij in Groningen onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van opleidingsongelijkheid.  ‘Aan de basis van verschillen in welvaartsniveau liggen verschillen in opleidingsniveau. Daarom willen wij graag achterhalen hoe die opleidingsongelijkheid ontstaat en misschien bestreden kan worden.' De grote verschillen zijn er niet alleen tussen landen onderling, maar ook tussen regio’s binnen een land.     Petros Milionis: 'Je ziet dat zowel kennis als economische groei zich concentreren in de grootstedelijke gebieden, terwijl andere regio’s achterraken en armer worden. Helaas zijn dergelijke regionale cijfers nu niet voldoende beschikbaar en vergelijkbaar om uitgebreid onderzoek te kunnen doen.’ Mariko Klasing: ‘We willen al die gegevens, wereldwijd en regionaal, over een lange periode van zo’n 50 jaar, graag bij elkaar brengen en hopen zo inzicht te krijgen in verbanden en patronen. Zo kun je bijvoorbeeld achterhalen of een schoolsysteem bijdraagt aan meer of minder ongelijkheid voor vrouwen of minderheden. En hoe het verloop is van onderwijsongelijkheid in verschillende  leeftijdsgroepen.’     Het is de bedoeling dat de data uiteindelijk openbaar worden gemaakt zodat meer onderzoekers er wereldwijd gebruik van kunnen maken. Het toegankelijk maken van alle data kost zo’n € 40.000. Met dat geld kan een junior onderzoeker worden aangesteld. Omdat ze geen onderzoeksbudget hebben, zoeken Petros en Mariko steun bij oud-studenten en anderen die onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen een warm hart toedragen. Hun onderzoek vorig jaar naar de genderkloof in onderwijs leverde al verrassende resultaten op. Van oudsher hebben vrouwen wereldwijd een lagere opleiding dan mannen. Maar sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is er sprake van een enorme inhaalslag. In de meeste ontwikkelde landen hebben vrouwen nu zelfs een hogere opleiding. De belangrijkste oorzaak: de verbeteringen in de gezondheidszorg na de Tweede Wereldoorlog hebben veel meer invloed gehad op vrouwen dan mannen. De gemiddelde levensverwachting van vrouwen steeg veel meer en bijvoorbeeld vaccinatie blijkt meer impact te hebben bij vrouwen. Met uw hulp kunnen Petros en Mariko hun onderzoek uitbreiden en kennis vergaren over hoe de strijd met de ongelijke toegang tot onderwijs per land en regio het best kan worden aangepakt. Help hen de kloof te dichten en doneer! Elk bedrag is welkom. € 0 Opgehaald € 40.500 Streefbedrag 0% Bereikt
Normal 8f5d748672377b3c97f1c3f5d30408cf130f1e48 10k voor 10k, fietsen voor kankeronderzoek Eén op de drie mensen krijgt in hun leven de diagnose kanker. Van hen haalt bijna de helft het niet. Kankeronderzoeker Anika Nagelkerke is vastbesloten de behandeling van kanker te verbeteren. Zowel in haar labjas, als op haar fiets.     "Voorspellen welke behandeling of welk medicijn een patiënt zal doen genezen van kanker blijkt ontzettend ingewikkeld. Het bestrijden van kanker is alsof je een bewegend doel probeert te raken: kankercellen veranderen voortdurend en houden zich verborgen tussen de gezonde cellen."   Anika's onderzoek richt zich op het begrijpen van de reactie van kankercellen op therapie. In haar laboratorium probeert haar team tumoren zo nauwkeurig mogelijk na te bouwen. Dit stelt ze in staat te bepalen welke factoren in een tumor belangrijk zijn voor de respons op behandeling. Deze informatie wil haar team gebruiken om te voorspellen welke behandeling het beste zal werken bij welke patiënt. En op die manier hopen zij de behandeling te verbeteren. 10.000 voor 10.000 In 10.000 voor 10.000, is Anika van plan 10.000 kilometer te fietsen om zo € 10.000 in te zamelen om haar onderzoek te ondersteunen. Sponsort u haar kilometers en helpt u haar dit onderzoek uit te voeren? Over Anika Nagelkerke Anika Nagelkerke werkt als universitair docent bij het Groningen Research Institute of Pharmacy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze schrijft over zichzelf: "Ik ben een jonge wetenschapper, bezig met het opzetten van mijn eerste onafhankelijke onderzoeksgroep. Wetenschap is mijn passie en ik ben vooral benieuwd naar hoe de biologie in elkaar steekt. Deze nieuwsgierigheid pas ik toe in mijn onderzoek naar kanker. Ik wil daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Kanker heeft geen voorkeur en het kan ons allemaal overkomen. Kankerpatiënten en de mensen om hen staan er niet alleen voor. Iedere dag werken we hard om nieuwe strategieën te bedenken om kanker te bestrijden. Het ontwikkelen van deze technologieën kost echter geld, veel geld. Materialen en apparatuur zijn erg duur. Via deze actie, hopen we een begin te kunnen maken.  Naast wetenschap, is fietsen mijn grote passie (onmiskenbaar…). Fietsen maakt gelukkig, geeft je vrijheid en biedt een meer intense beleving van je omgeving. Op de fiets wordt mijn creativiteit aangewakkerd en menig wetenschappelijk experiment wordt dan ook al fietsend bedacht. Ik ga fietsen voor kankeronderzoek. Mag ik op uw steun rekenen?"   € 3.000 Opgehaald € 10.000 Streefbedrag 30% Bereikt
Normal 62fa8fe58937aa4047171be3b66a509695ac4a9e Kwelders: cruciaal voor kustbescherming, CO2 -opslag en trekvogels Kwelders in de Waddenzee - een Unesco-werelderfgoed - zijn één van de weinige ongerepte ecosystemen in Noordwest Europa. Hun goed ontwikkelde vegetatie is cruciaal voor kustbescherming, opslag van koolstof en doet dienst als rust- en fourageplek voor trekvogels. Klimaatverandering kan schade toebrengen aan de kwelders, bijvoorbeeld door toenemende zeespiegelstijging.   Prof.dr. Joana Falcao Salles: "geef voor meer inzicht in impact van klimaatverandering op kwelders" Hoe? Om te onderzoeken wat de impact van klimaatverandering is op kwelders wil ik de interactie bestuderen tussen de drie belangrijkste componenten die het kwelderecosysteem ondersteunen: de dominante kwelder plant zeekweek, de veelvoorkomende kreeftachtige kwelderspringer en de aanwezige bodem microbiële gemeenschappen in de kwelder. Waarvoor steun? Met name voor de onderzoekstechniek, de zogenaamde ‘meta-TRANSCIPTOMICS’ waarmee processen in kaart kunnen worden gebracht die van invloed zijn op de biochemische verandering in kwelder en processen waarmee de microbiële gemeenschap de groei van planten en bodemleven stimuleert heb ik geld nodig. Met uw steun kan ik de impact van toekomstige klimaatveranderingsscenario's op kwelders en de ontwikkeling van herstelstrategieën van aangetaste gebieden kwantificeren. Wilt u ons daarbij helpen? Elke donatie is welkom! Joana Falcao Salles Faculty of Science and EngineeringGELIFES — Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences   € 0 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 0% Bereikt
Normal 2be2b6da9da55182776c50c93ed4824f94147347 Steun onderzoek naar systemisch leiderschap “Er is geen beweging in te krijgen”, “elke keer dezelfde eindeloze discussie”, “ik word er moe en moedeloos van…”. Zomaar een paar uitspraken van jonge professionals die vol ambitie en energie begonnen bij een (grote) organisatie. Ze dachten vernieuwing te brengen, maar in plaats daarvan lopen ze vast in een moeras van werkwijzen, gewoontes en ongrijpbare processen. Hoe kan je als jonge professional vernieuwing brengen in de vaak logge en complexe organisaties en zorg je er tevens voor dat je je eigenheid behoud en dat je niet opbrand? En belangrijk: hoe bereid je je daarop voor? Een heel effectieve methode hiervoor is de systemische methode. Deze methode helpt bij het leren omgaan met de sociale en organisatorische context waarin we werken en wordt al veelvuldig gebruikt bij leiderschapsontwikkeling en teambuilding. De huidige kennis is gebaseerd op jarenlange ervaringen in de praktijk, maar de solide wetenschappelijke basis ontbreekt. Hierdoor is het lastig om een breed draagvlak binnen het reguliere onderwijs te vinden voor het gebruik van deze methode. Dit is jammer, want ontwikkeling van zelfleiderschap, juist onder studenten en jonge professionals, wordt gezien als belangrijk element in het nemen van verantwoordelijkheid in  grote maatschappelijke vraagstukken en het beter managen van zichzelf, waardoor bijvoorbeeld klachten als burn-out kunnen worden voorkomen. Salome Scholtens, van de Afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), doet in samenwerking met de afdeling Organisatie Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek naar deze methode. Ze heeft € 25.000 nodig om een onderzoekslijn op te zetten om inzicht te krijgen in de werking en de effectiviteit van deze methode. Er zal een junior onderzoeker worden aangesteld om de huidige wetenschappelijke kennis te verzamelen, studies op te zetten naar de werking van de methode en de inzichten te delen met het veld. Op die manier wordt een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld die kan worden geïmplementeerd in het onderwijs. Met meer wetenschappelijke onderbouwing kan niet alleen de kwaliteit van de methode zelf verbeterd worden, maar zal de bereidheid binnen het onderwijs groter worden om deze aanpak in te zetten.  Een begin is er al: in 2017 en 2018 is de systemische methode voor het eerst toegepast in het medisch onderwijs in Groningen voor de ontwikkeling van medisch leiderschap. Een belangrijk kenmerk van dit onderzoek is dat Salome Scholtens de principes van Open Science heeft omarmt. Zij streeft naar een zo transparant mogelijk onderzoek, het zo breed mogelijk delen van de resultaten en een goede verbinding met de maatschappij. Om die reden is er een website opgezet waarop de voortgang van het onderzoek te volgen is en waar materiaal en uitkomsten gedeeld worden (www.seedsandleaves.nl). Steun het onderzoek Jij kunt het onderzoek en het delen van de inzichten van Salome Scholtens mogelijk maken. Voor het aannemen van een junior onderzoeker en het uitvoeren van het onderzoek is € 25.000 nodig. Via deze crowdfundingactie is het heel eenvoudig een donatie te doen. En je kunt ons helpen door de pagina te delen, bijvoorbeeld via Facebook, met je familie, vrienden en collega’s. Vraag ook hen ons onderzoek te steunen. De RUG en UMCG streven voortdurend naar verbeteren van het onderwijs. Daarbij worden ook innovatieve methoden die in andere velden hun waarde hebben bewezen toegepast. Het is voor de RUG en het UMCG ook belangrijk om bij te dragen aan een goede wetenschappelijke basis voor deze innovatieve methode. In dit onderzoek wordt intensief samengewerkt met trainingsinstituten, adviesbureaus en (team)coaches en in de Noordelijke regio, waaronder het Bert Hellinger Instituut Nederland. Op deze manier kunnen inzichten uit dit onderzoek meteen worden toegepast en vinden vragen vanuit de praktijk hun weg naar de wetenschap. € 785 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 3% Bereikt