Great opportunity and a super experience...Go Mia go! 😎 Andy A

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 62fa8fe58937aa4047171be3b66a509695ac4a9e Kwelders cruciaal voor kustbescherming, trekvogels en CO2-opslag Kwelders in de Waddenzee - een Unesco-werelderfgoed - zijn één van de weinige ongerepte ecosystemen in Noordwest Europa. Hun goed ontwikkelde vegetatie is cruciaal voor kustbescherming, opslag van koolstof en doet dienst als rust- en fourageplek voor trekvogels. Klimaatverandering kan schade toebrengen aan de kwelders, bijvoorbeeld door toenemende zeespiegelstijging.   Prof.dr. Joana Falcao Salles: "geef voor meer inzicht in impact van klimaatverandering op kwelders" Hoe? Om te onderzoeken wat de impact van klimaatverandering is op kwelders wil ik de interactie bestuderen tussen de drie belangrijkste componenten die het kwelderecosysteem ondersteunen: de dominante kwelder plant zeekweek, de veelvoorkomende kreeftachtige kwelderspringer en de aanwezige bodem microbiële gemeenschappen in de kwelder. Waarvoor steun? Met name voor de onderzoekstechniek, de zogenaamde ‘meta-TRANSCIPTOMICS’ waarmee processen in kaart kunnen worden gebracht die van invloed zijn op de biochemische verandering in kwelder en processen waarmee de microbiële gemeenschap de groei van planten en bodemleven stimuleert heb ik geld nodig. Met uw steun kan ik de impact van toekomstige klimaatveranderingsscenario's op kwelders en de ontwikkeling van herstelstrategieën van aangetaste gebieden kwantificeren. Wilt u ons daarbij helpen? Elke donatie is welkom! Joana Falcao Salles Faculty of Science and EngineeringGELIFES — Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences   € 0 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 0% Bereikt
Normal 2be2b6da9da55182776c50c93ed4824f94147347 Steun onderzoek naar systemisch leiderschap “Er is geen beweging in te krijgen”, “elke keer dezelfde eindeloze discussie”, “ik word er moe en moedeloos van…”. Zomaar een paar uitspraken van jonge professionals die vol ambitie en energie begonnen bij een (grote) organisatie. Ze dachten vernieuwing te brengen, maar in plaats daarvan lopen ze vast in een moeras van werkwijzen, gewoontes en ongrijpbare processen. Hoe kan je als jonge professional vernieuwing brengen in de vaak logge en complexe organisaties en zorg je er tevens voor dat je je eigenheid behoud en dat je niet opbrand? En belangrijk: hoe bereid je je daarop voor? Een heel effectieve methode hiervoor is de systemische methode. Deze methode helpt bij het leren omgaan met de sociale en organisatorische context waarin we werken en wordt al veelvuldig gebruikt bij leiderschapsontwikkeling en teambuilding. De huidige kennis is gebaseerd op jarenlange ervaringen in de praktijk, maar de solide wetenschappelijke basis ontbreekt. Hierdoor is het lastig om een breed draagvlak binnen het reguliere onderwijs te vinden voor het gebruik van deze methode. Dit is jammer, want ontwikkeling van zelfleiderschap, juist onder studenten en jonge professionals, wordt gezien als belangrijk element in het nemen van verantwoordelijkheid in  grote maatschappelijke vraagstukken en het beter managen van zichzelf, waardoor bijvoorbeeld klachten als burn-out kunnen worden voorkomen. Salome Scholtens, van de Afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), doet in samenwerking met de afdeling Organisatie Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek naar deze methode. Ze heeft € 25.000 nodig om een onderzoekslijn op te zetten om inzicht te krijgen in de werking en de effectiviteit van deze methode. Er zal een junior onderzoeker worden aangesteld om de huidige wetenschappelijke kennis te verzamelen, studies op te zetten naar de werking van de methode en de inzichten te delen met het veld. Op die manier wordt een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld die kan worden geïmplementeerd in het onderwijs. Met meer wetenschappelijke onderbouwing kan niet alleen de kwaliteit van de methode zelf verbeterd worden, maar zal de bereidheid binnen het onderwijs groter worden om deze aanpak in te zetten.  Een begin is er al: in 2017 en 2018 is de systemische methode voor het eerst toegepast in het medisch onderwijs in Groningen voor de ontwikkeling van medisch leiderschap. Een belangrijk kenmerk van dit onderzoek is dat Salome Scholtens de principes van Open Science heeft omarmt. Zij streeft naar een zo transparant mogelijk onderzoek, het zo breed mogelijk delen van de resultaten en een goede verbinding met de maatschappij. Om die reden is er een website opgezet waarop de voortgang van het onderzoek te volgen is en waar materiaal en uitkomsten gedeeld worden (www.seedsandleaves.nl). Steun het onderzoek Jij kunt het onderzoek en het delen van de inzichten van Salome Scholtens mogelijk maken. Voor het aannemen van een junior onderzoeker en het uitvoeren van het onderzoek is € 25.000 nodig. Via deze crowdfundingactie is het heel eenvoudig een donatie te doen. En je kunt ons helpen door de pagina te delen, bijvoorbeeld via Facebook, met je familie, vrienden en collega’s. Vraag ook hen ons onderzoek te steunen. De RUG en UMCG streven voortdurend naar verbeteren van het onderwijs. Daarbij worden ook innovatieve methoden die in andere velden hun waarde hebben bewezen toegepast. Het is voor de RUG en het UMCG ook belangrijk om bij te dragen aan een goede wetenschappelijke basis voor deze innovatieve methode. In dit onderzoek wordt intensief samengewerkt met trainingsinstituten, adviesbureaus en (team)coaches en in de Noordelijke regio, waaronder het Bert Hellinger Instituut Nederland. Op deze manier kunnen inzichten uit dit onderzoek meteen worden toegepast en vinden vragen vanuit de praktijk hun weg naar de wetenschap. € 785 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 3% Bereikt
Normal 7f186cccc134a098ff2eda1fabb74a9688902de6 Reisbeurzen voor studenten Sinds jaar en dag ondersteunt het Groninger Universiteitsfonds studenten die een tijd willen studeren of stage lopen in het buitenland met een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Zoals Jeri Nijland, studente MSc-programma Biologie aan de Faculteit Science & Engineering. Zij volgde een onderzoeksstage aan de McGill University in Montreal, Canada van oktober 2014 tot mei 2015.   'Met behulp van de GUF beurs voor Excellente Studenten had ik de kans om naar het Douglas Mental Health University Institute (McGill University) in Montreal te gaan. Aan dit instituut wordt, naast de behandeling van patiënten, ook veel onderzoek gedaan naar psychiatrische stoornissen. Ik werkte hier als Research Trainee bij de afdeling “Study and Treatment of Circadian Rhythms”, onder begeleiding van Prof. Dr. Diane B. Boivin. Deze afdeling maakt gebruik van speciale onderzoeksruimtes, de zogenoemde “tijdsvrije ruimtes”. Dat geeft je als onderzoeker de mogelijkheid om de rol van de biologische klok te bestuderen onder strikt gecontroleerde condities. Doordat het lab onderdeel uitmaakt van het psychiatrisch ziekenhuis, kon ik dankzij deze buitenlandse stage heel gespecialiseerd onderzoek doen naar psychiatrische stoornissen.' - Jeri Nijland Het doel van Jeri's stage was te bestuderen of lichttherapie een rol kan spelen in de behandeling van depressie bij patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Voor deze groep zijn er momenteel weinig goede behandelingen. Bij andere typen van depressie liet lichttherapie al wel een positief effect zien. Bovendien blijken bipolaire patiënten vaak last te hebben van een verstoorde slaap en ontregelde ritmes in activiteit gedurende de dag. Het idee is dat deze factoren wellicht invloed hebben op de gemoedstoestand. Uit Jeri's onderzoek kwamen een aantal erg interessante resultaten  Momenteel is zij samen met Prof. Dr. Boivin en Prof. Dr. Beaulieu bezig om dit gepubliceerd te krijgen. Jeri: 'Al met al is mijn studiereis een ontzettend leuke en leerzame ervaring geweest, waarin ik me zowel op professioneel als op sociaal gebied heb ontwikkeld en veel heb geleerd. Graag wil ik het Groninger Universiteitsfonds dan ook bedanken voor de financiële bijdrage die deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.' Het Groninger Universiteitsfonds wil graag meer studenten de gelegenheid geven een tijd in het buitenland te studeren, maar heeft daarvoor helaas onvoldoende middelen.   Wilt u het Groninger Universiteitsfonds daarbij helpen?   € 3.530 Opgehaald € 12.000 Streefbedrag 29% Bereikt
Normal 6472f9a6a3cadf39bed1a872015fbba17f27ca06 Steun leukemie onderzoek Leukemie is een ziekte die nog steeds moeilijk te behandelen is. Maar we begrijpen wel steeds beter waarom dat zo is. We kennen intussen de spelers, de mutaties in ons DNA, die leiden tot leukemie. Onze uitdaging voor de toekomst is om te begrijpen hoe die mutaties de normale bloedvorming verstoren. Dat doen we onder meer door deze mutaties in te bouwen in het DNA van gezonde stamcellen. Op deze wijze zijn we in staat om te ontrafelen hoe moleculaire veranderingen in de cel leiden tot een verstoorde bloedvorming. Daarnaast gebruiken we deze modellen om nieuwe behandelmethoden te testen.     prof.dr. Jan Jacob Schuringa   "Binnen individuele patiënten kunnen verschillende populaties kankercellen bestaan met unieke DNA mutaties, die elk hun eigen medicijn nodig hebben. In de afgelopen jaren hebben we leukemiespecifieke markers (plasmamembraaneiwitten) in kaart gebracht. Daarmee kunnen we nu leukemiecellen onderscheiden van normale bloedcellen, en zelfs verschillende populaties kankercellen binnen één patiënt. De uitdaging voor de toekomst zal zijn of we met deze kennis het ziekteverloop in de patiënt ook beter kunnen volgen, en of we deze markers kunnen gebruiken om de juiste medicijnen naar de juiste cellen te sturen om zo te komen tot een patiënt-specifieke behandelmethode: ‘persoonlijk en precies’."   Professor Schuringa en zijn team werken hard aan verbeteringen van behandelmethoden. Zij hebben een nieuwe aanpak gekozen om leukemie beter te bestrijden. De identificatie van de populatie in een specifieke kankercel bij individuele patiënten is steeds beter mogelijk. Met een persoonlijke en een precieze aanpak zorg Schuringa voor grotere overlevingskansen bij leukemie. Een aanpak die al wordt toegepast in de kliniek van het UMCG, maar die verder verfijnd en uitgerold moet worden. Multi-pipetten maakt deze verfijning en verdere uitrol mogelijk. Daardoor wordt de kans op overleving groter.  De multi-pipetten zijn echter duur in het gebruik. U kunt het leukemie onderzoek wat verder brengen en prof. Schuringa helpen bij de aanschaf van een behoorlijke hoeveelheid multi-pipetten. Steunt u hem alstublieft en doneer! € 700 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 3% Bereikt
Normal af11c5f1824fb9444fb0e8afc0fa3747aec1c69f Steun talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren. Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken. Sinds de start in 2000 hebben 71 jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen een EBF Talent Grant mogen ontvangen. Elk jaar kan het fonds dankzij de bijdragen van bijna 2.000 alumni, studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gemiddeld aan vier studenten een beurs uitreiken. Helaas kunnen niet alle aanvragen voor een beurs gehonoreerd worden, maar onze ambitie is om het aantal beurzen te verhogen. Via een bel- en crowdfundingscampagne onder alumni hopen we de studie van een extra student te kunnen bekostigen. De kosten voor één beurs bedragen ongeveer € 25.000. U kunt ons daarbij helpen. Elk bedrag is van harte welkom!   Over het Eric Bleumink Fonds Het EBF is een fonds op naam van stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft een ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig ten goede aan het EBF en uiteindelijk aan de bursalen. € 25.384 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 101% Bereikt