Suggestion professor John Nerbonne Rolf Velthuys

Projecten Bekijk alle projecten

Normal 8b8e401d66cd013c4a6731fd29954dd8125c5465 Steun talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden Het Eric Bleumink Fonds (EBF) biedt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in Groningen te studeren. Aan onze universiteit krijgen zij toegang tot een modern onderwijssysteem, geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en een internationaal academisch netwerk. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken. Sinds de start in 2000 hebben meer dan 60 jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen een EBF Talent Grant mogen ontvangen. 'Mijn naam is Olivia Jelenje uit Malawi, Afrika. Ik ben echt gezegend dat ik een beurs van het EBF heb ontvangen in het jaar 2010/11. Het fonds heeft mijn master Population Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen betaald. Niet alleen was mijn studie in Nederland een geweldige ervaring, maar de master Population Studies heeft ook vele deuren voor mij geopend. Ik ben nu werkzaam als Monitoring Evaluatie Accountability en Learning Coordinator bij GOAL in Malawi. Het is een grote eer om te weten dat EBF mijn potentieel herkende en mij en andere studenten deze beurs heeft toegekend. Dank je wel EBF!' Elk jaar kan het fonds dankzij de bijdragen van ruim 1500 alumni, studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gemiddeld aan vier studenten een beurs uitreiken. Helaas kunnen niet alle aanvragen voor een beurs gehonoreerd worden. De ambitie van het EBF is daarom om in september 2017 vijf studenten te laten starten met een beurs. De kosten voor deze extra beurs wil het EBF graag ophalen via een belcampagne naar de alumni van de RUG en via deze crowdfundingsite. De kosten voor één beurs bedragen € 25.000. U kunt ons daarbij helpen. Elk bedrag is van harte welkom. Het Eric Bleumink Fonds Het EBF is een fonds op naam van de stichting Ubbo Emmius Fonds. Het Ubbo Emmius Fonds steunt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de RUG en heeft een ANBI-status. Giften aan het Ubbo Emmius Fonds ten behoeve van het EBF zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Omdat alle kosten van het Ubbo Emmius Fonds worden gedragen door de universiteit, komt uw donatie volledig ten goede aan het EBF en de bursalen. € 23.642 Opgehaald € 25.000 Streefbedrag 94% Bereikt
Normal 2093fbd61068680e82666735f20f353a16eadef9 De Dode Zeerollen: schatten uit de grotten van Qumran De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt één van de grootste archeologische vondsten ooit: de Dode Zeerollen. Het verhaal van hun ontdekking leest als een Dan Brown thriller, maar dan beter omdat de Dode Zeerollen echt zijn. In de vorige eeuw werden de meer dan tweeduizend jaar oude manuscripten gevonden in grotten nabij Qumran aan de Dode Zee. Deze ontdekking brengt ons naar de herkomst van de meest invloedrijke religieuze teksten in onze wereldgeschiedenis, de Bijbel. Of men gelovig is of niet, dit is werelderfgoed. Mladen Popović, directeur van het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, is wereldleider in het onderzoek naar de rollen. Hij wil jonge, getalenteerde wetenschappers de kans bieden zich aan te sluiten bij zijn onderzoek en zo een nieuwe generatie Dode Zeerollen experts opleiden. Jij kunt hem hierbij helpen. De Dode Zeerollen dateren de derde eeuw v.Chr. tot de eerste eeuw n.Chr. en zijn als een tijdmachine die ons toont wat mensen meer dan tweeduizend jaar geleden lazen, dachten en vonden. Ze zijn gevonden tussen 1947 en 1956 in elf grotten nabij Qumran, aan de Dode Zee. De bijna duizend manuscripten behoren tot de oudst bekende religieuze teksten met betrekking tot het Jodendom, het Christendom en de Bijbel. Het Groningse Qumran Instituut verricht al sinds 1961 specialistisch onderzoek naar de Dode Zeerollen. Het instituut is uniek in Nederland en speelt ook internationaal een leidende rol. Het is het enige onderzoekscentrum in Nederland waar de studie van het oude Jodendom en de Dode Zeerollen centraal staat.In 2013 slaagde prof. Popović in iets wat niemand eerder lukte. Hij haalde een set originele Dode Zeerollen - die beheerd worden door de Israel Antiquities Authority - naar Nederland voor een unieke expositie in het Drents Museum. Popović was gastcurator van de tentoonstelling, die 140.000 bezoekers trok. De jonge directeur ontving tevens een prestigieuze Europese grant om onderzoek te doen naar de schrijvens van de oude teksten. Wie schreven en kopieerden de Dode Zeerollen? Een interdisciplinair project waarbij wordt samengewerkt met kunstmatige intelligentie. Steun ons Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Het doel van het Qumran Instituut is om extra onderzoeksposities te creëren om de geheimen van de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Popović wil jonge, getalenteerde onderzoekers in het vakgebied de kans bieden antwoorden te vinden, door één tot twee jaar aan het Qumran Instituut onderzoek te doen. Jij kunt hem helpen een nieuwe generatie Dode Zeerollen experts op te leiden door te doneren via deze website. Jouw hulp is hard nodig, omdat er weinig onderzoeksgelden zijn binnen dit specialistische vakgebied. Je kunt ook helpen door deze pagina te delen. Deel het op Facebook en vertel je vrienden, familie en collega's over dit initiatief. Motiveer anderen om dit project ook te steunen. Elke donatie is welkom en helpt ons het verhaal achter de Dode Zeerollen verder te ontrafelen. Anderen waren je voor: een groep alumni heeft bij de aftrap van deze crowdfundactie samen een bedrag van 45.750 euro toegezegd. In totaal is er 70.000 euro nodig om voor één jaar één postdoc onderzoeker aan te nemen. Het Ubbo Emmius Fonds zet alles op alles om de benodigde financiering binnen te halen en we hopen natuurlijk op jouw steun.  Recent in de media:Dagblad van het Noorden, april 2016 > lees dit artikel € 48.181 Opgehaald € 70.000 Streefbedrag 68% Bereikt
Normal da4f890045d131ce7389c9d47468bac381db3e7c Nieuwe kennis over oale groond Onderzoek naar middeleeuwse handelswegen, plaggenlandbouw en een ringwalburcht in Twente. Of het nu gaat om woningbouw, nieuwe infrastructuur, waterberging, natuurontwikkeling of de landbouw, Nederland blijft in beweging, en dat is altijd al zo geweest. Landschapsecoloog Harm Smeenge werkt aan de ontwikkeling van een nieuw vakgebied: de historische ecologie, waarin verschillende vakgebieden en onderzoekstechnieken gecombineerd worden. Noordoost Twente is zijn proefgebied, want  ‘vermoedelijk is er nergens meer variatie in de geschiedenis van het landschap dan daar.’ U kunt Harm helpen bij zijn onderzoek.Harm Smeenge is landschapsecoloog en promovendus aan het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit centrum richt zich onder leiding van professor Theo Spek op onderzoek naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap en vertaalt deze inzichten naar hedendaagse vraagstukken op het terrein van duurzaamheid, culturele identiteit, ruimtelijke ontwikkeling en biodiversiteit. In Noordoost Twente doet Harm onderzoek naar de wisselwerking tussen de mens en het landschap in de afgelopen 10.000 jaar. Dit 'levensverhaal' van Noordoost Twente construeert hij door verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden: fysische geografie, (paleo) ecologie en historische geografie. Het maken van landschapsreconstructies op basis van het verbinden van zo veel diverse wetenschappelijke disciplines, over zo’n grote tijdsdiepte, heeft nooit eerder plaatsgevonden. Steun het onderzoekIn 2017 hoopt Harm Smeenge te promoveren op de ecologische geschiedenis van Noordoost Twente. De onderzoekstechnieken om deze geschiedenis exact te dateren zijn kostbaar. Het Kenniscentrum Landschap van de RUG heeft de middelen voor dit unieke onderzoek niet beschikbaar. Daarom zoekt het Ubbo Emmius Fonds uw steun. In totaal heeft Harm Smeenge € 50.000,- nodig voor dateringsonderzoek naar Middeleeuwse handelswegen, de plaggenlandbouw en de Hunenborg.  De doelstelling voor het eerste deel van de crowdfunding is € 20.000,-. Dit is bedoeld voor het dateringsonderzoek naar de handelswegen en de plaggenlandbouw.  Met uw donatie kan Harm Smeenge dit dateringsonderzoek uitvoeren. Wilt u hem daarbij helpen? Doneer dan nu en steun Harm's onderzoek!   Verdwenen landschappen dateren Middeleeuwse handelswegenDe Puntbeek is een oergeul van de Dinkel. Deze grensbeek was ooit een stroompje van een metertje breed. In de Middeleeuwen kruiste een handelsweg de Puntbeek. Deze weg lag destijds op een zandrug tussen natte veengebieden en was belangrijk voor handelsverkeer tussen Oldenzaal en Hannover. In de steile oever langs de Puntbeek is nu golvend zand met zwarte veenlagen zichtbaar. De ‘golven’ ontstonden later toen over dit pad met paard en wagen tonnen Bentheimerzandsteen werd vervoerd. Het zandsteen werd gebruikt voor gebouwen, maar ook doopvonten en drinkbakken, die in Oost- en Noord-Nederland nog overal te vinden zijn. Het intensieve vervoer leidde, in combinatie met overbegrazing, tot stuifzand en veroorzaakte uiteindelijk het dichtstuiven van de Puntbeek. De weg naar Duitsland werd hierdoor te nat en verloor zijn functie. Dit is te herleiden door het ontbreken van karrensporen in recentere bodemlagen. Veel later ontstond er op deze plek door de plaggenlandbouw zelfs een es. Ontginningen in de afgelopen twee eeuwen versnelden de waterafvoer en zo sneed de Puntbeek z’n loop twee meter diep door zijn eigen sediment. Dit zijn de patronen (zie foto) in de oeverwand zichtbaar. Deze processen in de tijd verdienen nader onderzoek. PlaggenlandbouwDe landschapsgeschiedenis van Twente is uniek. Zo is Twente het centrum van de internationale plaggenlandbouw. Om meer zicht te krijgen in de ouderdom en het gebruik van de essen wordt bodemkundig onderzoek gecombineerd met stuifmeel- en bodem-chemisch onderzoek. Ernstige tekorten aan mineralen waren ooit de aanleiding om te gaan bemesten met plaggen. De plaggenlandbouw had een grote invloed op het landschap. Zowel de ontwikkeling van de plaggenlandbouw als de erosie- en sedimentatieprocessen die volgden verdienen nader onderzoek (o.m. met een combinatie van stuifmeel- en dateringsonderzoek). Over Harm SmeengeHarm Smeenge (1979) werd in 2005 Master of Science aan de Wageningen Universiteit nadat hij via drie vooropleidingen een hele brede kennisbasis had verworven op het gebied van bos- en planten ecologie, natuurbeheer en historische ecologie. Harm is naast zijn promotieplaats bij het Kenniscentrum Landschap werkzaam in Ede bij de Unie van Bosgroepen als adviseur Landschapsecologie/Historische ecologie voor eigenaren van bos- en natuurgebieden. Foto Puntbeek: Elmer Spaargaren. € 20.000 Opgehaald € 20.000 Streefbedrag 100% Bereikt
22/02/2017 Nieuwe update   Hoogleraar Sterrenkunde Peter Barthel doneert de opbrengst van zijn nieuwe boek ‘Professor, bestaat God? aan het Eric Bleumink Fonds. In het kader van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen konden geïnteresseerden in 2014 vragen insturen aan de universiteit. Een daarvan was van de 7-jarige Anco:  ‘Professor, bestaat God?’. Natuurwetenschapper Barthel, zelf ‘kritisch lid’ van de protestantse kerk, dacht er diep over na en voerde gesprekken met theologen Carel ter Linden, Klaas Hendrikse en Harry Kuitert. ‘Nee, God bestaat niet als een persoon die in de hemel woont, de wereld bestuurt en voor jou zorgt. Het goede en mooie in deze wereld – dat is wat ik God zou willen noemen. God bestaat in hoe jij en ik leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je dáár iets van God’, zo besloot hij zijn antwoord aan Anco. Dagblad Trouw publiceerde de brief en er ontstond een heuse polemiek. Enkele theologen keurden zijn vooruitstrevende visie af. Barthel verwerpt bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Maar het merendeel van de reacties was lovend. De sterrenkundige werd geroemd om zijn ‘open en heldere blik’. Reden voor Barthel om zijn essay verder uit te werken en in boekvorm te verspreiden. Op 1 maart overhandigt Barthel in boekhandel Riemer aan de Nieuwe Ebbingestraat het eerste exemplaar van zijn boek aan de inmiddels 10-jarige vragensteller Anco. Wetenschapsjournalist René Fransen en RUG-hoogleraren Geurt Henk van Kooten (theologie) en Franjo Weissing (biologie) gaan samen met het publiek in discussie over Barthels antwoord. De avond is vrij toegankelijk, publiek is vanaf 19.30 uur welkom. De opbrengst van het boek gaat naar het Eric Bleumink Fonds van de RUG. Dit fonds geeft studenten uit ontwikkelingslanden de kans een of meerdere jaren in Groningen te studeren. 01/02/2017 Nieuwe update   De maand december stond bij het Ubbo Emmius Fonds in het teken van het Eric Bleumink Fonds (EBF). In de december editie van het alumnimagazine Broerstraat 5 is een acceptgiro ingesloten waarmee het EBF gesteund kon worden. Via deze weg is er momenteel al meer dan € 37.000,- gedoneerd. Via crowdfunding en door middel van de belcampagne naar de oud-studenten van de universiteit is er ruim € 23.000,- opgehaald. Daarnaast kunnen de medewerkers van de RUG en het UMCG het EBF steunen door hun kerstpakket te schenken. Het is momenteel nog niet bekend hoeveel geld hiermee is opgehaald. Tot slot, er zijn 586 donateurs die het EBF structureel steunen met een doorlopende machtiging. Door de opbrengst kunnen er in september 2017 vijf studenten starten met een EBF beurs. De selectie zal in het voorjaar plaats vinden. Meer informatie >> 31/01/2017 Nieuwe donatie Ik vind het werk dat het Groninger Transplantatie Centrum verricht, top: aan mensen het leven teruggeven. Wie kan hierover niet enthousiast zijn? We gaan ervoor!